Algemene voorwaarden Praktijk Ademvlucht.

Artikel 1 Toepassingsgebied 

1.1 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bianca Dekker in persoon of handelend voor of onder de naam van Praktijk Ademvlucht partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Praktijk Ademvlucht is online terug te vinden via http://ademvlucht.nl en heeft als postadres Mosterdsteeg 24, Alkmaar. Bij vragen, opmerkingen en/of klachten is Praktijk Ademvlucht bereikbaar, telefonisch via 06- 55822312 en/of via info@ademvlucht.nl. 

1.2 

De activiteiten van Praktijk Ademvlucht, die tot een overeenkomst met haar kunnen leiden, bestaan uit alle werkzaamheden gedaan uit hoofde van praktijk Ademvlucht, verder te noemen ademsessie en/of workshop, dan wel het beschikbaar stellen van ruimten. Voor het beschikbaar stellen van ruimten zijn specifieke bepalingen opgenomen, maar de overige bepalingen zijn tevens van toepassing voor zover aan de orde of mogelijk. De werkzaamheden van Praktijk Ademvlucht beslaan :  Geven van ademsessie’s en ademworkshops.  Geven van coaching, NLP en adem.

1.3 

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van tegenpartij, hierna verder cliënt te noemen, zijn niet van toepassing, tenzij deze door Ademvlucht uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

Artikel 2 Aangaan overeenkomst 

2.1 

Op alle werkzaamheden, verder te noemen ademsessie’s en/of workshop, van ademvlucht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Stemt een cliënt in met een ademsessie en/of workshop, dan gaat Praktijk Ademvlucht uit van instemming met de algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders gemeld door cliënt. 

2.2 

De verplichtingen van Praktijk Ademvlucht gaan nooit verder dan door haar schriftelijk zijn bevestigd. 

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst 

3.1

Alle aanbiedingen van Praktijk Ademvlucht zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na het aanbod, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod. Na verval van het aanbod is Praktijk Camelia gerechtigd het aanbod te wijzigen. 

3.2 

Bij aanvang van de behandeling en/of workshop dient cliënt op verzoek alle relevante (medische) informatie te verstrekken aan Praktijk Ademvlucht. Bij een behandeling dienen de vragen (aan de hand waarvan het aanmeldingsformulier door Praktijk Ademvlucht wordt ingevuld) volledig en naar waarheid beantwoord te worden. Door instemming met een ademsessie en/of workshop verklaart cliënt dit te hebben begrepen en ervoor in te staan dat dit is gebeurd.

Artikel 4 Medewerking door cliënt 

4.1

Cliënt zal Praktijk Ademvlucht steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen, waaronder met name informatie over zijn of haar medische situatie of veranderingen daarin. 

4.2

Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Praktijk Ademvlucht verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. 

Artikel 5 Uitvoering

5.1 

Praktijk Ademvlucht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. 

5.2 

Praktijk Ademvlucht zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Praktijk Ademvlucht bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. 

5.3 

Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Praktijk Ademvlucht het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, of zich anderszins te laten ondersteunen door derden. 

Artikel 6 Honorarium 

6.1 

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen. Tarieven voor ademsessie’s en workshops worden voorafgaand aan de overeenkomst aan cliënt bekend gemaakt en worden tevens op de website van Praktijk Ademvlucht vermeld. 

6.2 

Tarief van een ademsessie en/of workshop in Praktijk Ademvlucht is inclusief alle kosten. Bij ademsessie en/of workshop buiten de praktijk van Ademvlucht worden reis- en verblijfskosten in rekening gebracht.

Artikel 7 Prijs en betaling 

7.1 

De cliënt betaalt per ademsessie of workshop contant of met een Tikkie.. Bij een serie van behandelingen of bij een workshopcyclus kan ook per bank betaald worden en dient de betaling binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur betaald te worden. 

7.2 

Behandelingen die korter dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd worden in rekening gebracht. 

7.3 

Workshops kunnen tot een week voor aanvang worden geannuleerd. Hierna is geen restitutie mogelijk. 

7.4 

Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Na aanmaning en opnieuw niet betalen binnen veertien dagen, mag Praktijk Ademvlucht een incassomaatregel treffen. Praktijk Ademvlucht is dan bevoegd de vordering uit handen te geven, in welk geval de cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, plus de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten. 

7.5 

Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van Praktijk Ademvlucht dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren aan Praktijk Ademvlucht. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard. 

7.5 

Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

7.6 

De cliënt is zelf verantwoordelijk om bij een zorgverzekeraar na te gaan of en hoe de kosten van een behandeling worden vergoed. 

Artikel 9 Overmacht

Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Praktijk Ademvlucht opgeschort. In dat geval is Praktijk Ademvlucht verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal, waaronder de ruimten waarvan Praktijk Ademvlucht zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Praktijk Ademvlucht kan worden gevergd. Indien Praktijk Ademvlucht bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Praktijk Ademvlucht gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. 

Artikel 10 Vertrouwelijkheid 

10.1 

Inhoudelijke informatie vanuit de behandeling of workshop wordt alleen dan naar buiten gebracht en met andere (para)medici gedeeld als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven en voor zover het noodzakelijk geacht wordt voor de bevordering van de gezondheid van de cliënt. 

10.2 

Indien de cliënt onder behandeling is van een arts, psycholoog of andere (para)medische therapeut voor dezelfde of een gerelateerde hulpvraag, overlegt de cliënt vooraf met deze behandelaar over het starten met een behandeling en/of workshop bij Praktijk Ademvlucht. 10.3 

Indien er naar het oordeel van Praktijk Ademvlucht een dringende (medische) reden is en de cliënt onder behandeling is (geweest) van een arts, psycholoog of andere (para)medische therapeut voor dezelfde of een gerelateerde hulpvraag, geeft de cliënt middels het akkoord gaan met deze voorwaarden, toestemming aan Praktijk Ademvlucht om inhoudelijk te overleggen met deze arts, psycholoog of andere (para)medische therapeut over de behandeling. Praktijk Ademvlucht informeert de cliënt hier vooraf over en zal de reden en de toestemming uitdrukkelijk aan de orde stellen. 

10.4 

Cliënten zijn tijdens behandeling en/of workshop zelf verantwoordelijk voor wat ze doen, geven, zeggen, ontdekken en ervaren. Alles wat gezegd wordt door hen of door anderen tijdens behandeling en/of workshop is vertrouwelijk en bij meerdere cliënten, zullen zij dat ook jegens elkaar in acht nemen. Het is niet toegestaan om opnames te maken. 

10.5 

Op alle werkzaamheden van en/of overeenkomsten met Praktijk Ademvlucht is haar Privacy Verklaring van toepassing zoals op haar website gepubliceerd. Door het laten uitvoeren van werkzaamheden door, dan wel aangaan van overeenkomsten met, Praktijk Ademvlucht, stemt cliënt in met de toepasselijkheid van deze Privacy Verklaring. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 

11.1 

De totale aansprakelijkheid van Praktijk Ademvlucht wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom. 

11.2 

De aansprakelijkheid van Praktijk Ademvlucht wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Praktijk Ademvlucht onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen en Praktijk Ademvlucht ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten. 

11.3 

Praktijk Ademvlucht is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke Praktijk Ademvlucht, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. 

11.4 

De door Praktijk Ademvlucht geboden ademsessie’s en/of workshops vervangen op geen enkele wijze noodzakelijke medische of therapeutische hulp. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt om zo nodig een arts te consulteren om medische klachten die in de weg kunnen staan aan het ondergaan of volgen van de werkzaamheden van Praktijk Ademvlucht uit te sluiten en indien aan de orde Praktijk Ademvlucht hiervan in kennis te stellen. 

11.5 

Praktijk Ademvlucht is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen en/of letsel opgedaan tijdens behandelingen en/of workshops of als vermeend gevolg ervan. 11.6 

Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op Praktijk Ademvlucht geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd. 

Artikel 12 Annulering 

12.1 

Praktijk Ademvlucht behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Praktijk Ademvlucht kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Praktijk Ademvlucht de annulering ter stond aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen. 

12.2 

Praktijk Ademvlucht behoudt zich het recht voor om behandelingen en workshops geheel of gedeeltelijk, zonder opgave van reden te annuleren, naar haar discretie. Praktijk Ademvlucht zal terstond cliënten hiervan in kennis stellen en met cliënten in overleg treden over een vervangende mogelijkheid voor de ademsessie of workshop, dan wel gehele of gedeeltelijke restitutie van het betaalde. Cliënten zijn in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 13 Beëindiging door cliënt 

13.1 

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst door cliënt, bijvoorbeeld een serie van ademsessie of workshops, zal alleen na overleg en overeenstemming tussen Praktijk Ademvlucht en cliënt plaatsvinden. 

13.2 

Indien het onder 1 genoemde aan de orde is, is de vergoeding voor de behandelingen of workshops toch verschuldigd aan Praktijk Ademvlucht. Praktijk Ademvlucht zal alleen terugbetaling van het gedeelte van het honorarium voor nog niet verrichte of geleverde diensten overwegen, bij zwaarwegende redenen bij cliënt die het voor cliënt niet mogelijk maken de behandeling of workshop voort te zetten, dit naar het vrije oordeel van Praktijk Ademvlucht. 

Artikel 14 Toepasselijk recht 

Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht. 

Artikel 14 Geschillen en klachten 

14.1 

Klachten over een behandeling en/of workshop kunnen bij Praktijk Ademvlucht aan de orde worden gesteld. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunnen klachten worden ingediend bij Klachtenportaal Zorg via de site https://www.klachtenportaalzorg.nl dan wel schriftelijk via het sturen van een  Algemene voorwaarden d.d. 06-01-2019 klachtenbrief aan Klachtenportaal Zorg, Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen, onder vermelding van het ID nummer:  Alle geschillen die niet na een klacht tot een oplossing zijn gekomen en welke tussen Praktijk Ademvlucht en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Midden Nederland, tenzij Praktijk Ademvlucht ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen. 

14.3 

Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt. 

Artikel 15 Slotbepaling 

15.1 

Praktijk Ademvlucht is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn de voorwaarden ten tijde van aangaan van de overeenkomst, zoals deze ook gepubliceerd zijn op de website van Praktijk Ademvlucht en gepubliceerd op en op te vragen via de site van Voorwaarden.net. 

15.2 

Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert. 

15.3 

Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Ademvlucht.